top of page

Seksuele vorming 

                          Papa, heeft mama ook een piemel?                         Wat is tongen?

 Wat waren jullie aan het doen onder de lakens?'    Mag ik condooms?

        Ik wil helemaal geen schaamhaar!

Het ontwikkelen van een (gezonde) seksuele ontwikkeling is veelal geen vanzelfsprekendheid. Het op jonge leeftijd bespreekbaar maken van seksualiteit geeft enerzijds een belangrijke basis om op oudere leeftijd op door te kunnen praten. Anderzijds geef je je kind of cliënt hiermee de info en tools in handen die van belang zijn voor een (gezonde) seksuele ontwikkeling. Thema's als (seksueel) zelfbeeld, kennis over het eigen lichaam, kennis over het andere geslacht, (seksuele) weerbaarheid, gevoelens en emoties komen onder andere hierbij aan bod. Het antwoord geven op vragen van uw kind of cliënt is belangrijk. Een uitspraak die ik in de praktijk vaak terug hoor is 'geen slapende honden wakker maken'. Het tegendeel is waar. Juist door het wel bespreekbaar te maken weet uw kind, de cliënt dat het bij u met vragen terecht kan, dat er openheid is. Door de kennis die uw kind, de cliënt opdoet, wordt uw kind juist (seksueel) weerbaar en kan het zijn eigen seksuele oriëntatie en identiteit bewust ontwikkelen, waardoor de invloed van derden minder ingrijpend kan zijn. 

Seksuele vorming is meer dan seksuele voorlichting alleen. Seksuele vorming heeft een duidelijke verbinding met het alledaagse leven en welke uitdagingen dit met zich mee kan brengen. Ook op volwassen leeftijd spreken we van seksuele vorming, omdat het leren over (je eigen) seksualiteit nooit eindigt. 

Een seksueel vormingstraject wordt op maat samengesteld. De groepsgrootte, de duur en de inhoud kan variëren. De inhoud wordt uiteraard afgestemd op de deelnemers (kinderen of mensen met een beperking). De seksuele vormingstrajecten zijn interactief en gevarieerd van aard. Ik maak veel gebruik van (spel)materialen en er is aandacht voor generalisatie naar het alledaagse leven. 

Seksuele

Seksuele vorming

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

Consultatie 

Een consultatietraject is maatwerk! Samen met de cliënt, uw zoon/dochter en diens netwerk worden de (hulp)vragen (en/of klachten/problemen) geformuleerd. Het kan zijn dat er vragenlijsten worden afgenomen om te komen tot een totaalplaatje. Voortkomend uit de intake worden doelen gesteld, welke in de begeleiding/advisering/behandeling leidend zijn. In een 1 op 1 consultatietraject of bij koppelconsultatie kan er ook ruimte zijn voor seksuele vorming (of enkelvoudig seksuele voorlichting). 

De duur van een consultatietraject kan sterk variëren. Gemiddeld genomen bestaat een consultatietraject met het kind/volwassene met of zonder (verstandelijke) beperking uit 6 tot 12 gesprekken. Dit is inclusief de intake en een (tussen)evaluatie. Het kan echter ook bestaan uit een kort traject, waarbij een eenduidig praktisch advies voldoende is. 

De locatie waar het consult plaatsvindt is altijd in overleg. In de praktijk zien we dat dit meestal op de (woon)locatie zelf is waar het kind/volwassene zich op zijn gemak voelt. 

Consultatie

Diagnostiek

Het uitvoeren van aanvullende diagnostiek kan een waardevolle aanvulling zijn op een consultatietraject. Soms kan het ook noodzakelijk zijn alvorens er een (individueel) traject gestart kan worden. Het uitvoeren van diagnostiek kan eveneens een op zichzelf staand traject zijn, wat verhelderend kan zijn en een antwoord kan geven op de (onderliggende hulp)vraag. 

Diagnostiek is altijd onderdeel van een groter geheel. Zo zal een anamnese (voorgeschiedenis) meegenomen worden in het totaalplaatje. Er wordt gewerkt volgens het biopsychosociaal model, omdat we er in de seksuologie vanuit gaan dat er biologische, psychologische en sociale factoren meespelen in het het ontstaan, in stand houden en oplossen van seksuologische vraagstukken. Het uitvoeren van diagnostisch onderzoek kan bestaan uit onder andere observatie(s), het invullen van vragenlijsten, dossierstudie en middels gespreksvoering. 

Voordat er een diagnostisch onderzoek plaatsvindt, zal er eerst afstemming plaatsvinden met de betrokkenen. Het kind of de volwassene centraal stellen, informeren en (bij wilsonbekwaamheid) om toestemming vragen is een belangrijk uitgangspunt. 

De bevindingen worden verwoord in een diagnostisch verslag en in een persoonlijk gesprek toegelicht. Naast de bevindingen zal er ook vrijblijvend advies worden gegeven. Mijn adviezen hebben een praktische inslag, waarbij ik u vanuit mijn eigen sexotheek kennis kan laten maken met diverse voorlichtingsmaterialen. 

Diagnostiek

Training

                                                Scheer jij ook je schaamhaar?              Heb jij 'het' ook wel eens gedaan? 

                                                                 Wat is glijmiddel?         Ik heb jeuk aan mijn vagina!

                                           Mag ik je borsten aanraken?                        Is mijn piemel normaal? 

 

Komen deze vragen je bekend voor? Gedurende de opvoeding van je zoon of dochter of tijdens het werken in de (verstandelijk gehandicapten) zorg kan je overvallen worden met seksueel gerichte vragen. Dit kan gepaard gaan handelingsverlegenheid of schaamtegevoelens. Hoe kun je hier op reageren, wat voor antwoord kun je het beste geven en hoe? Is dit dan het beste moment?, welk boek kan ik hiervoor het beste erbij pakken?, is dit een leeftijdadequate vraag? kunnen vragen zijn die er door je hoofd gaan. Een van de doelen van een training is dat je jezelf na het volgen van een training meer bekwaam voelt in het beantwoorden van deze (praktische) vragen, maar bijvoorbeeld ook weet welke vragen/signalen onder een eerste vraag kunnen liggen. 

De trainingstrajecten worden vanuit ingesprekmetinge in afstemming op maat samengesteld. Zo kan de duur en de frequentie variëren en de inhoud aangepast worden op uw vraag en behoefte. Ingesprekmetinge heeft een aantal basismodules ontwikkeld welke op maat aangevuld of gewijzigd kunnen worden. Enkele basismodules zijn; de seksuele ontwikkeling in kaart, seksualiteit bij NAH (niet aangeboren hersenletsel), seksualiteit bij EMB (ernstig meervoudig beperkt) en nog vele anderen. 

De training- of scholingstrajecten zijn interactief en gevarieerd van aard, waarbinnen voldoende ruimte is voor het inbrengen van eigen casuïstiek en vragen. Het aandacht hebben voor je eigen referentiekader en opgedane ervaringen binnen het werkveld is belangrijk, omdat dit een rol speelt bij hoe je als professional met het onderwerp aan de slag kan gaan. Verrassende elementen in de training worden vaak ervaren als een eyeopener wat inzichten geeft waarmee je vervolgens zelf weer aan de slag kunt. 

Training

Taxatie 

Bij meldingen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag binnen de zorg of onderwijs kan ingesprekmetinge een taxatiegesprek(ken) uitvoeren, volgens de daarvoor landelijk opgestelde richtlijnen. Het taxatiegesprek wordt op een nader af te stemmen locatie uitgevoerd. De duur van een taxatiegesprek is gemiddeld genomen 45 minuten. Meestal is dit de woon- of werklocatie waar de persoon zich op zijn/haar gemak voelt. Volgens de landelijke richtlijnen wordt de verslaglegging verzorgt. De indicatie hiervoor wordt gedaan door de behandelaar van uw dochter/zoon of uw cliënt. Dit geldt eveneens voor het verstrekken en terugkoppelen van de inhoud van het verslag binnen de betrokken organisatie en netwerk. 

 

Naast een taxatie kan ingesprekmetinge ook risicotaxaties uitvoeren om risicovol (seksueel) gedrag in kaart te brengen en om een risicoprofiel samen te stellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten, dossierstudie en gespreksvoering met de persoon zelf en diens netwerk. De bevindingen worden verwoord in een verslag, inclusief de vertaling naar het alledaagse leven, eventuele vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen en (vrijblijvende) advisering. 

Ingesprekmetinge is eveneens bekend met het uitvoeren van onderzoek volgens de PRISMA methodiek (aanbevolen door de inspectie van de volksgezondheid) en kan in samenwerking met zorgpartners in het geval van een incidentmelding onderzoek opstarten en uitvoeren, waarna verslaglegging volgens de richtlijnen van de inspectie plaatsvindt. 

Taxatie
bottom of page